FAIL (the browser should render some flash content, not this).

  

  

  

 

 

 
 
Svi formulari su u pdf formatu, desnim "klikom" možete ih sačuvati

Ovde možete pogledati stranicu sa svim formularima


 

PDV

PPPDV
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 
EPPDV
Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 
IEPDV
Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 
ZBPDV
Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
 
PIDPDV
Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
 
PPPDV
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost verzija 2
 
PBPDV
Potvrda o brisanju iz evidencije PDV obveznika
 
PEPDV
Potvrda o izvrsenom evidentiranju za PDV
 
PII
Potvrda o izvrsenom izvozu
 
REF 1
Zahtev stranog obveznika za refakciju
 
REF 2
Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
 
REF 4
Zahtev stranog državljanina za refakciju
 
REF 4 E
Evidencija zahtev stranog državljanina za refakciju
 
REF 5
Zahtev diplomatsko i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju

M4 obrazci


M4
Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za zaposleno lice
 
M4 K
Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za više zaposlenih lica
 
M4 SP
Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za lice samostalnog delatnika
 
M4 K SP
Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za više lica samostalnih delatnika

Bolovanje preko 30 dana

 
OZ 7 NOVI
Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrdjivanje osnova za obracun naknade
 
OZ 8 NOVI
Potvrda o kretanju zarade kod poslodavca za prvo uskladjivanje
 
OZ 9 NOVI
Potvrda o porastu - smanjenju zarada kod poslodavca za naredna uskladjivanja
 
OZ 10 NOVI
Spisak obracunatih - isplacenih naknada zarada
 
OZ 9 STARI
Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade
 
OZ 10 STARI
Potvrda o kretanju zarade kod poslodavca za prvo usklađivanje
 
OZ 10 1 STARI
Potvrda o porastu - smanjenju zarada kod poslodavca za naredna usklađivanja
 
OZ 11 STARI
Spisak obračunatih - isplaćenih naknada zarada
 
STARI
Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog i zdravstvenog osiguranja

Završni račun pravno lice

 
 
PDP 2011 NOVI
Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit preduzeća
 
PB 1 2011 NOVI
Poreski bilans obveznika poreza na dobit preduzeća
 
PK 2011 NOVI
Poreski kredit za ulaganje u osnovna sredstva
 
PK 1 2011 NOVI
Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određ. delatnosti
 
BS
Bilans stanja
 
BU
Bilans uspeha
 
Izveštaj o tokovima gotovine
 
Izveštaj o promenama na kapitalu
 
SA
Statistički aneks
 
PBPJ
Poreski bilans
 
KPB
Konsolidovani poreski bilans
 
PB 1
Poreski bilans obveznika poreza na dobit preduzeća
 
ANEKS OBRAZCA PB 1
Obračun poreskog kredita
  
PBN
Poreski bilans za drugo pravno lice koje primenj. kontni plan za budžetski sistem
 
PBN 1
Poreski bilans za drugo pravno lice koje primenjuje kontni okvir za preduzeća, zadruge i preduzetnike
 
OA
Obračun amortizacije stalnih sredstava
 
OK
Ograničenje kamate kod duga povezanom licu
 
DK
Dobit od predmeta koncesije
 
IPD 1
Izjava o porezu na dobit preduzeća na dobit iz koje je isplaćen udeo u dobiti
 
IPD
Izjava o porezu na dobit preduzeća na dobit iz koje je isplaćena dividenda
 
PDPO
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica
 
PDP
Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit preduzeća
 
PK 1
Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određ. delatnosti
 
PK
Poreski kredit za ulaganje u osnovna sredstva
 
SU
Srazmerni iznos ulaganja
 
SI
Srazmerno stečena imovinskim spajanjem, pripajanjem ili podelom

Završni račun preduzetnika


BU
Bilans uspeha
 
PB2
Poreski bilans
 
PPDG 1
Poreska prijava za akontaciono - konačno
 
PK 2
Poreski kredit za preduzetnike

Ostale prijave


PPP
Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima
 
PP OAK
Poreska prijava o kumulativnom godišnjem obračunu akcize
 
ERP
Prijava o evidentiranju poslodavaca

PIB


PPR 1
Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica
 
PPR 2
Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika
 
PPR 3
Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog lica
 
PR 1
Prijava za registraciju pravnog lica
 
PR 2
Prijava za registraciju preduzetnika
 
PR 3
Prijava za registraciju fizičkog lica

Zarade radnika i ostala primanja


PP OPJ
Poreska prijava u obračunatom i plaćenom porezu na zarade
 
PP OPJ 1
Poreska prijava u obračunatom i plaćenom porezu na primanja iz člana 18 zakona
 
PP OPJ 2
Poreska prijava u obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih i srodnih prava
 
PP OPJ 3
Poreska prijava u obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala
 
PP OPJ 4
Poreska prijava u obračunatom i plaćenom porezu na prihode od zakupa nepokretnih i pokretnih stvari
 
PP OPJ 5
Poreska prijava u obračunatom i plaćenom porezu na dobitke igara na sreću i na prihod od osiguranja lica
 
PPOPJ 6
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode
 
PP OPJ 7
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode
 
PP OPJ 8
Poreska prijava u obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode - primanja iznad neoporezivog dela
 
PP OD
Poreska prijava u obračunatim i plaćenim doprinosima na zarade
 
PP OD1
Poreska prijava u obračunatim i plaćenim doprinosima na naknadu zarada na teret drugih isplatilaca
 
O MUN
Prijava o uplati doprinosa po osnovu o dopunskom radu
 
O MUNK
Prijava o uplati doprinosa za više lica po osnovu ugovora o dopunskom radu

Otvaranje radnje

Zahtev za rezervaciju naziva
 
Zahtev za registraciju privrednog subjekta
 
Zahtev za izvod iz registra privrednih subjekata
 
Prijava za promenu preduzetnika
 
Registraciona prijava osnivanja preduzetnicke radnje
 
Registraciona prijava za brisanje preduzetnika
 
Zahtev za osnivanje na odredjeno vreme
 
Zakon o registraciji privrednih subjekata

Ostali formulari

GP
Evidencija o gotovim proizvodima
 
PM
Evidencija o kupovini i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja
 
KR 1
Evidencija prodate isplacene i vracene komisione robe
 
KL
Kalkulacija prodajne cene
 
KPO
Knjiga o ostvarenom prometu pausalno oporezovanih obveznika
 
PK 2
Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara
 
DPU
Lista dnevnog prometa ugostitelja
 
PB2
Poreski bilans obveznika poreza na dohodak gradjana na prihode od samostalne delatnosti
 
PK 1
Poslovna knjiga prihoda i rashoda
 
PI
Potvrda o izvrsenoj usluzi na doradi materijala i popravci proizvoda
 
PM1
Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja
 
KR
Prijemni evidencioni list komisione robe

Zapošljavanje lica do 30 g, pripravnika, lica preko 45 g, lica sa invaliditetom


OPNR-I
Obaveštenje o poreskoj olakšici za lica sa invaliditetom
 
OPNR-M
Obaveštenje o poreskoj olakšici za lica mladja od 30 god
 
ONSZ P
o zasnivanju - prestanku radnog odnosa sa pripravnicima
 
ONSZ
o zasnivanju - prestanku radnog odnosa sa licima starijim od 45 godina
 
ONSZ I
o zasnivanju - prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom
 
ONSZ M
o zasnivanju - prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 g.
 
OPNR S
o ostvarivanju - gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja pripravnika
 
OPNR P
o ostvarivanju - gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja pripravnika
 
INSZ P
o obračunatim i placenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnike
 
INSZ
o obračunatim i placenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnike
 
INSZ I
o obračunatim i placenim doprinosima na teret poslodavca za lica sa invaliditetom
 
INSZ M
o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica mladja od 30 godina

ZAKONI


Zakon o zaštiti potrošača
 
Zakon o radu
 
Zakon o porezu na dohodak građana
 
Zakon o deviznom poslovanju
 
Zakon o računovodstvu i reviziji
 
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 
Zakon o porezu na dodatu vrednost
 
Zakon o fiskalnim kasama
 
Zakon o porezima na imovinu
 
Zakon o porezu na dobit preduzeća

Zdravstvo


Ovlascenje za izdavanje markica
 
Zahtev za izdavanje markica
 
Zahtev za izdavanje markica bez spiska zaposlenih
 


ZABRANA PUŠENJAOdluka o imenovanju lica za kontrolu pusenja
 
PRAVILNIK o obliku i sadrzaju znaka zabrane pusenja
 
ZAKON o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu